عکس| کنایه ظریف به آمریکا

عکس| کنایه ظریف به آمریکا

وزیر امور خارجه سابق کشورمان در توئیتی با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان گفت: تحقیر آمریکا در افغانستان یک قاعده است و استثنا نیست.

وزیر امور خارجه سابق کشورمان در توئیتی با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان گفت: تحقیر آمریکا در افغانستان یک قاعده است و استثنا نیست.