رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۱؛ واقعیت یا آرمان؟

رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۱؛ واقعیت یا آرمان؟

آیا با استمرار شرایط تحریمی موجود برای سال آینده -صرف‌نظر از اینکه رشد ۸ درصدی یکی از اهداف برنامه ششم است- بدون برقراری فروض اعلام شده، می‌توان وعده رشد ۸ درصدی، در سالی که بودجه آن انقباضی و رشد آن به قیمت ثابت منفی است به مردم داد؟ آن هم از سوی عالی‌ترین مقام رسمی دولت و با تاکید مکرر مبنی بر عدم ارتباط مذاکرات با اهداف بودجه؟

آیا با استمرار شرایط تحریمی موجود برای سال آینده -صرف‌نظر از اینکه رشد ۸ درصدی یکی از اهداف برنامه ششم است- بدون برقراری فروض اعلام شده، می‌توان وعده رشد ۸ درصدی، در سالی که بودجه آن انقباضی و رشد آن به قیمت ثابت منفی است به مردم داد؟ آن هم از سوی عالی‌ترین مقام رسمی دولت و با تاکید مکرر مبنی بر عدم ارتباط مذاکرات با اهداف بودجه؟