تمجید وزیر بهداشت از امیرعبداللهیان

تمجید وزیر بهداشت از امیرعبداللهیان

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از تلاش وزارت خارجه در تامین واکسن کرونا تشکر کرد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از تلاش وزارت خارجه در تامین واکسن کرونا تشکر کرد.