رایزنی وزیران امور خارجه ایران و مجارستان در تهران

رایزنی وزیران امور خارجه ایران و مجارستان در تهران

وزیران امور خارجه‌ی ایران و مجارستان فردا پنجشنبه ۲۵ آذر ماه یا یکدیگر دیدار و رایزنی می‌کنند.

وزیران امور خارجه‌ی ایران و مجارستان فردا پنجشنبه ۲۵ آذر ماه یا یکدیگر دیدار و رایزنی می‌کنند.