غریب آبادی: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق بشر است

غریب آبادی: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق بشر است

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران هم مدافع و حامی حقوق بشر است و هم مخالف نقض حقوق بشر در هر جای دنیا.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران هم مدافع و حامی حقوق بشر است و هم مخالف نقض حقوق بشر در هر جای دنیا.