پلی اتیلن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
قیمت 3840 اراک
3840
اراک - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 5030sa تبریز
5030sa
پتروشیمی تبریز - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 62107 لرستان
62107
پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 54B04 لرستان
54B04
پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - 5 سال پیش
22501AA
22501AA
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 1551 پتروشیمی تخت جمشید موجود تهران
1551
پتروشیمی تخت جمشید 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 1551 پتروشیمی تخت جمشید کف
1551
پتروشیمی تخت جمشید 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 0075 پتروشیمی بندر امام
0075
پتروشیمی بندرامام 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 020 پتروشیمی بندرامام
020
پتروشیمی بندرامام 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت F7000 پتروشیمی مهر
F7000
پتروشیمی مهر 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت F7000 پتروشیمی ایلام
F7000
پتروشیمی ایلام 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 2420D پتروشیمی امیرکبیر
2420D
پتروشیمی امیرکبیر 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 2420H پتروشیمی امیرکبیر
2420H
پتروشیمی امیرکبیر 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 2420k پتروشیمی امیرکبیر
2420K
پتروشیمی امیرکبیر 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 2102 پتروشیمی لاله
2102
پتروشیمی لاله 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 190 پتروشیمی آریا ساسول
190
پتروشیمی آریا ساسول 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 209AA پتروشیمی امیرکبیر
209AA
پتروشیمی امیرکبیر 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 209AA پتروشیمی شازند
209AA
پتروشیمی شازند 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت HI500 پتروشیمی بندرامام
HI500
پتروشیمی بندرامام 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
52518 جم
52518
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
5218 جم
5218
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
5620 شازند
5620
پتروشیمی شازند 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت گرید 60507 پتروشیمی جم
60507
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت گرید 0035 پتروشیمی بندرامام
0035
پتروشیمی بندرامام 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
2100
2100
پتروشیمی لاله 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت EX5 پتروشیمی جم
EX5
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت EX5 پتروشیمی مارون
EX5
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت EX5 پتروشیمی باختر
EX5
پلیمر کرمانشاه 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
3840 تبریز
3840
پتروشیمی تبریز 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
1540
1540
پتروشیمی تبریز 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
7240
7240
پتروشیمی تبریز 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
5110
5110
پتروشیمی آریا ساسول 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
BL3 مارون
BL3
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
BL3 جم
BL3
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
BL3 باختر
BL3
پلیمر کرمانشاه 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
EX3 شازند - موجود
EX3
پتروشیمی شازند 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
X3 امیرکبیر موجود
EX3
پتروشیمی امیرکبیر 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
EX3 امیرکبیر - کف
EX3
پتروشیمی امیرکبیر 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet825 تندگویان
825
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت pet825 تندگویان - کف
825
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet781 تندگویان - موجود
781
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet781 تندگویان - کف
781
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet785 پتروشیمی تند گویان-موجود
785
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet785 پتروشیمی تند گویان-کف
785
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet821 تندگویان - موجود
821
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet821 تندگویان -کف
821
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
TEXPET - بازار داخلی
TEXPET
کره 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
KOHAP
KOHAP
کره 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت P100 مارون - موجود
P100 مارون
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت P100 مارون - کف
P100
پتروشیمی مارون کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت P80 جم
P80
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 2200 ایلام
2200
پتروشیمی ایلام 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت 1922 پتروشیمی لاله
1922
پتروشیمی لاله 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش

پلی پروپیلن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
قیمت RP345 پتروشیمی جم
RP345
پتروشیمی جم - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت z30s اراک
z30s
اراک - 0 (0%) - - 5 سال پیش
V30S پلی پروپیلن
V30S
پتروشیمی مارون - 0 (0%) - - 5 سال پیش
RP340R
RP340R
اراک - 0 (0%) - - 5 سال پیش
060 پلی نار
060
پتروشیمی پلی نار - 0 (0%) - - 5 سال پیش
510L نوید زرشیمی
510L
نوید زرشیمی 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
510L جم
510L
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
RP340R
RP340R
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
EP440L جم
EP440L
پلی پروپیلن جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
EP440G جم
EP440G
پلی پروپیلن جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
552R اراک
552R
اراک 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
552R جم
552R
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت C30S پتروشیمی مارون
C30S
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Z30S پتروشیمی مارون
Z30S
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Z30G پتروشیمی مارون
Z30G
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت R40 پتروشیمی مارون
R40
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
332c نوید زرشیمی
332C
نوید زرشیمی 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
548R جم
548R
پلی پروپیلن جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
550J جم
550J
پلی پروپیلن جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
ZR230C مارون
ZR230C
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
MR230C مارون
MR230C
پتروشیمی مارون 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش

پی وی سی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
PVC S65 اروند - موجود
S65
پتروشیمی اروند 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
PVC S65 اروند - کف
S65
پتروشیمی اروند 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
PVC S65 غدیر - موجود
S65
پتروشیمی غدیر 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
PVC s65 غدیر - کف
S65
پتروشیمی غدیر 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت PVC s65 بندرامام - موجود
S65
پتروشیمی بندرامام 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت PVC s65 بندرامام - کف
S65
پتروشیمی بندرامام 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش

ای بی اس

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
ABS0150
ABS0150
پتروشیمی تبریز 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
N50
N50
پتروشیمی قائد بصیر 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش