# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 فارس 9380 0 (0%) - - 5 سال پیش
2 خوزستان 0 0 (0%) - - 5 سال پیش
3 کرمانشاه 9380 0 (0%) - - 5 سال پیش
4 کرمان 0 0 (0%) - - 5 سال پیش
5 ایلام 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی گندم دورم / فارس