همه محصولات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
0035 - همکو
0035
پتروشیمی بندرامام 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
RP340R همکو
RP340R
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
BL3 همکو - جم
BL3
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
BL3 باختر - همکو
BL3
پلیمر کرمانشاه 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
x5 جم - همکو
EX5
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
52518 همکو
52518
پتروشیمی جم 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت pet 821 تندگویان همکو
821
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet821 تندگویان همکو - کف
821
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet781 تندگویان موجود - همکو
781
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet781 تندگویان کف - همکو
781
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش
KOHAP - همکو
KOHAP
کره 1 کیلو - 0.00 (0%) - - 5 سال پیش
قیمت Pet785 پتروشیمی تند گویان کف - همکو
PET785
پتروشیمی تندگویان 1 کیلو - 0 (0%) - - 5 سال پیش