سقف خرید از سهمیه بهین یاب 25 محصول پتروشیمی تغییر کرد

سقف خرید از سهمیه بهین یاب 25 محصول پتروشیمی از امروز تغییر خواهد کرد.

سقف خرید از سهمیه بهین یاب 25 محصول پتروشیمی از امروز سوم دی ماه 98 تغییر خواهد کرد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران