بر اساس اطلاعیه دفتر پایین دستی پتروشیمی؛

کلیه شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده مواد پتروشیمی ملزم به ثبت اطلاعات تمامی انبارهای خود در سامانه جامع انبارها شدند

دفتر پایین دستی پتروشیمی با صدور اطلاعیه ای، کلیه شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده مواد پتروشیمی را ملزم به ثبت اطلاعات تمامی انبارهای خود در سامانه جامع انبارها کرد.

بر اساس اطلاعیه دفتر پایین دستی پتروشیمی کلیه شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده مواد پتروشیمی ملزم به ثبت اطلاعات تمامی انبارهای خود در سامانه جامع انبارها شدند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران