طرح سرمایه‌گذاری مردم در پالایشگاه‌های پتروشیمی کشور

از آنجایی که سرمایه‌گذاری در طرحهای دولتی در حال حاضر با توجه به نبود اعتماد عمومی مردم به برنامه‌های دولتی با سختی صورت می‌گیرد، ســرمایه‌گذاری در پتروشیمی نیازمند حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خوشنام مورد اعتماد مردم است.

عباس شعری مقدم ، مدیر عامل اجرایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران/

 طرح سرمایه‌گذاری مردم در پالایشگاه‌های پتروشیمی کشور موضوع مهمی است که اگر بدرستی و به صورت صحیح طراحی و برنامه‌ریزی شود، ابعاد تأثیرگذار آن بر اقتصاد کشــور بسیار شکوفا و قابل تأمل خواهد بود.

از آنجایی که سرمایه‌گذاری در طرحهای دولتی در حال حاضر با توجه به نبود اعتماد عمومی مردم به برنامه‌های دولتی با سختی صورت می‌گیرد، ســرمایه‌گذاری در پتروشیمی نیازمند حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خوشنام مورد اعتماد مردم است؛ به این معنا که با خرید مثلاً 30 درصد سهام شــرکتهای پتروشیمی سرمایه‌گذار عمده منجر به تحریک سرمایه‌گذاری در مردم و فروش و سودرسانی به آنها شود.

 بورس کشور نیز در این طرح میتواند انتقال‌دهنده و ایجادکننده بسترهای سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای مردم در سرمایه‌گذاری در پاالیشگاه‌های پتروشیمی باشد. ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران از منظر قانونی و عدم تحمیل مواردی که منجر به فرار سرمایه‌گذاری یا واهمه از آن یا ایجاد شفافیت سرمایه‌ای در سرمایه‌داران میشود عامل مهمی در ترغیب آنها به خرید سهام پتروشیمی و ایجاد عرصه مشارکت عمومی مردم خواهد بود.

 از مزایای اجرای صحیح طرح واگذاری سهام پتروشیمی به مردم میتوان به جمع‌آوری نقدینگی اشــاره کرد که تورم را دامن زده و تبعات اقتصادی آن دامنگیر اقتصاد کشور شده است. جمع‌آوری نقدینگی و تزریق آن به بخش پتروشیمی و ایجاد سرمایه برای تولیدکنندگان منجر به از بین رفتن بازارهای دلالی ارز، طلا و زمین، کاهش قیمت‌ها و بازگشت تعادل به اقتصاد می‌شود، به این ترتیب ایجاد تشویق‌های مکمل برای تزریق نقدینگی به این بخش هنر دولت و نمایندگان مردم است.

 در شــرایط تحریمی که در عدم فروش نفت، درآمدهای ارزی و بودجه کشــور کاهش چشمگیری داشته است؛ جمع آوری نقدینگی و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها و الزام مدیــران به خرید کالاهای داخلی، رونق تولید و به تبــع آن الزام به کیفیت بالاتر را در تولیدکننده و رضایت را در مشتری فراهم میکند.

 طراحی ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی به بهترین شکل ممکن امتیازی برای رونق تولید به شمار میرود که با مهار خطرات سیل نقدینگی، شکوفایی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران