مصوبه بیست و سومین جلسه کارگروه محصولات پتروشیمی

انباشت محصولات پتروشیمی و فروش خارج از بورس پی وی سی آف

یکی از مهمترین مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه محصولات پتروشیمی، انباشت محصولات پتروشیمی و فروش خارج از بورس پی وی سی آف است.

انباشت محصولات پتروشیمی و فروش خارج از بورس پی وی سی آف از جمله مهمترین مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه محصولات پتروشیمی است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران