عملکرد مجتمع های پتروشیمی تا پایان آذر ماه امسال

در پایان آذر ماه سال جاری،مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی به بیش از ۳۹ میلیون و نهصد هزار تن رسید.

ظرفیت اسمی 57 مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود 62 میلیون تن است که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان آذرماه امسال 14 میلیون و هفتصد و شصد و هشت هزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی درماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.

همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 16 میلیون وهشتصد و پنجاه و هفت هزارتن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه 32.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز درحدود 26.5 میلیون تن برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکوردرحدود 8 میلیون و دویست و نود و چهارهزارتن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور 13.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 11.4 میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درآذرماه امسال حدود 4.3 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود 39.9 میلیون تن بوده است.

میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان آذر ماه نیز12908.70 هزار تن به ارزش 271.907.44 میلیارد ریال بوده است.

همچنین فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز 6.949.27 هزارتن به ارزش 128.396.24 میلیارد ریال رسید.

گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید درآذر ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی بیستون، قائد بصیر ،شیمی بافت، لرستان، ارومیه، کربن ایران، مهر،لاله، مهاباد، نوری،خراسان، شازند،و پلیمر کرمانشاه به خود اختصاص دادند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران