نحوه تعیین سهمیه خریداران مواد پتروشیمی بر اساس ثبت اطلاعات فروش

وزارت صنعت معدن و تجارت، نحوه تعیین سهمیه مواد پتروشیمی بر اساس ثبت اطلاعات فروش را مشخص کرد.

وزارت صنعت معدن و تجارت، نحوه تعیین سهمیه مواد پتروشیمی بر اساس ثبت اطلاعات فروش را مشخص کرد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران