وزارت صنعت طی نامه ای به معاون وزیر نفت؛

توقف ورود مجتمع های پتروشیمی به حوزه صنایع پایین دستی

معاون امور صنایع وزیر صنعت، خواستار توقف ورود مجتمع های پتروشیمی به حوزه صنایع پایین دستی شد.

روز گذشته فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت در نامه ای به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار توقف ورود مجتمع های پتروشیمی به حوزه صنایع پایین دستی شد.

در این نامه آمده است: برخی مجتمع های پتروشیمی از جمله پتروشیمی مارون با تغییر استراتژی و با انگیزه تکمیل زنجیره ارزش محصولات به حوزه کامپاندینگ روی آورده و به نوعی به رقبای صنایع تکمیلی و پایین دستی تبدیل شده اند. این رقابت نابرابر که ناشی از وجود ظرفیت های بالای مجتمع های پتروشیمی در این زمینه و قیمت تمام شده کمتر نسبت به سایر واحدهای صنایع پایین دستی بوده، به تهدیدی جدی برای صنایع موجود تبدیل شده است. با توجه به مراتب یاد شده و به منظور حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع تکمیلی و حفظ اشتغال بالای اینگونه صنایع دستور فرمایید ضمن هماهنگی جهت جلوگیری از ادامه روند مذکور و نیز اعمال محدویت برای مجتمع های پتروشیمی در زمینه توسعه حوزه های فعالیت در صنایع تکمیلی ترتیبی اتخاذ گردد تا مجتمع های پتروشیمی به جای ورود به حوزه صنایع پایین دستی به سمت سرمایه گزاری در ارتباط با حلقه های مفقوده زنجیره تولید و اولویت های سرمایه گزاری از جمله GTP، GTO، پلی آمیدها و سایر مواد پتروشیمی که تولید داخلی نداشته و یا در زمینه آنها کمبود وجود دارد، هدایت گردد.

نظرات کاربران