اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا برای امروز ۳۱ تیر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا برای امروز 31 تیرماه 98

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا برای امروز 31 تیرماه 98

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1518 87360 نقدی 436800
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 87360 سلف 436800
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 87360 نقدی 436800
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 4000 84739 نقدی 423695
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 92708 سلف 463540
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 200 94491 نقدی 472455
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 264 90034 نقدی 450170
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 189 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 189 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 200 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 330 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 330 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 242 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی V30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 380 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی V30S پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 60 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 198 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 114293 سلف 571465
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 984 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 110 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ پتروشیمی شازند 80 110864 نقدی 554320
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 441 120291 نقدی 601455
پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 179541 نقدی 897705
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 88 179541 نقدی 897705
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 120291 نقدی 601455
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 432 120291 نقدی 601455
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 136392 نقدی 681960
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 132655 نقدی 663275
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 129452 نقدی 647260
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 121232 نقدی 606160
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 63 136071 نقدی 680355
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 168 129452 نقدی 647260
پلی پروپیلن شیمیایی X30G کیسه پتروشیمی مارون 88 114293 نقدی 571465
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 129452 نقدی 647260
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 132228 نقدی 661140
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 138847 نقدی 694235
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند 150 129452 نقدی 647260
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 129452 نقدی 647260
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 129452 نقدی 647260
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 129452 نقدی 647260
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 374 115360 نقدی 576800

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران