تغییر رسمی نام انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

نام انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران به صورت رسمی به «انجمن ملی صنایع پلیمر» تغییر یافت.

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در راستای افزایش گستره فعالیت و نگاه ملی و کلان این تشکل به همه صنایع مرتبط در حوزه پلیمر و همچنین پیرو مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۲ دی ۹۷ به صورت رسمی نام خود را از «انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران» به «انجمن ملی صنایع پلیمر ایران» تغییر داد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران