پلیمرهای پرمصرف در ایران و سرانه مصرف پلیمرها در دنیا

سالانه در مجتمع های پلیمری کشور در حال حاضر بیش از 8 میلیون تن پلیمر تولید می شود. در جداول زیر می توانید میزان تولید پلیمرها در کشور و سرانه مصرف پلیمر ها در ایران و دنیا را مشاهده کنید.

سالانه در مجتمع های پلیمری کشور در حال حاضر بیش از 8 میلیون تن پلیمر تولید می شود. در جدول زیر می توانید به تفکیک پلیمرهای پرمصرف، میزان تولیدی در مجتمع های مختلف فعال در کشور را ببینید.

جالب است بدانید سرانه مصرف پلیمرها در کشور نصف همین میزان در ترکیه و عربستان است. در جدول بعدی این داده های مقایسه ای در مناطق مختلف جغرافیایی آورده شده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران