انتقاد رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر از اجرای طرح افق توسط وزارت صنعت

در چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری اصفهان با محوریت سامانه جامع تجارت، رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان از اجرای طرح افق که بدون مشورت فعالان اقتصادی طراحی و اجرا شده انتقاد کرد.

چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری اصفهان با محوریت سامانه جامع تجارت، در اتاق بازرگانی اصفهان با حضور اعضای محترم انجمن و کارشناسان سازمان صنایع، معادن و تجارت استان اصفهان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس بیشه رئیس محترم انجمن، پس از خیر مقدم به حاضرین جلسه به بیان مشکلات صنعت که ناشی از صدور بخشنامه های مکرر و قوانین جدید است پرداخته و در ادامه اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۴ قانون محیط کسب و کار، تصویب و صدور هر گونه بخشنامه و آئین نامه های مرتبط با تولیدکنندگان بایستی با رایزنی و مشورت با انجمن های مربوطه صورت پذیرد، که متاسفانه طرح سامانه جامع تجارت یا طرح افق یکی از این موارد است که وزارت صمت بدون بررسی نقاط قوت و ضعف آن توسط کارشناسان خبره، تهیه و جهت اجرا به بخش صنعت ابلاغ نموده است.

وی افزود: انجمن درصدد است که نقش خود را به عنوان نماینده واحدهای تولیدی صنعت پلیمر در حمایت از حقوق آنان به نحو مطلوب ایفا نماید که حضور در کارگروه مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی سازمان صمت یکی از این ماموریت هاست. انتظار انجمن از همه تولیدکنندگان پذیرش عضویت در انجمن و حضور فعال در نشست ها و گردهمایی برای بیان مشکلات و ارائه راهکار به دولت مردان است.

در ادامه آقای مهندس وزیری و آقای دکتر جمالی به بررسی سامانه جامع تجارت و طرح افق پرداختند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران