به گفته دکتر یوسفی برای جلوگیری از خام فروشی پایین دست پتروشیمی باید به جایگاه با ثباتی برسد

دکتر یوسفی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران) گفت: برای جلوگیری از خام فروشی پایین دست پتروشیمی باید به جایگاه با ثباتی برسد و در این راستا متولی برای برنامه ریزی این امر درنظر بگیریم.

دکتر یوسفی عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در خصوص صنعت پتروشیمی و گذر از خام فروشی، اظهار کرد:تعریف خام فروشی این است که محصولی را که هنوز قابلیت افزایش ارزش افزوده را دارد صادر کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال تبدیل نفت به پتروشیمی ۱۰ برابر ارزش افزوده دارد اگر به مواد شیمیایی تبدیل شود نیز ۱۰۰ برابر ارزش افزوده خواهد داشت و اگر پلیمر شود ۱۰۰۰برابر ارزش افزوده به آن تعلق می گیرد.

یوسفی تصریح کرد: پتروشیمی ها به جای اینکه ماده ای که قابلیت این را دارد که در داخل کشور تبدیل به موادی با ازرش افزوده بالاتر بشود را به طور مستقیم از بنادرشان صادر می کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفت: برای جلوگیری از خام فروشی پایین دست پتروشیمی باید به جایگاه با ثباتی برسد و مورد اهمیت قرار گیرد. 

وی افزود: ارزش سرانه موادی که ما صادر می کنیم یک سوم موادی است که وارد می کنیم یعنی اگر یک کیلو مواد پتروشیمی با نرخ یک دلار صادر می کنیم به همان میزان واردات انجام می دهیم اما با نرخ ۳ دلار که اگر همین مواد خودمان را در داخل فرآوری کنیم موجب اشتغالزایی و تولید خواهد شد.

یوسفی بیان کرد: افرادی که در این بخش متولی هستند مسیرهای درستی را در پیش نمی گیرند و از بخش های متخصص در این زمینه نیز نظر خواهی نمی کنند و از تجربیات پژوهشگاه ها هیچ گونه استفاده ای در راستای بهبود وضع موجود به عمل نمی آید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تاکید کرد:ابتدا باید یک جمع خبره و کارشناس از دست اندرکاران بخش خصوص و صنعت در خصوص مسائل پتروشیمی از بخش های مختلف تشکیل شود و در این راستا متولی برای برنامه ریزی بتوانیم درنظر بگیریم.

نظرات کاربران